BASES del 47è.  CONCURS DE TEATRE AMATEUR

Premi “CIUTAT DE CALELLLA”

Organitzat per Joventut Artística de Calella i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calella, es convoca aquest concurs regit per les següents bases:

PRIMERA.- El Concurs començarà el dia 17 de gener de l’any 2021 i l’acte de promulgació del veredicte del Jurat Qualificador i lliurament de premis dintre del marc d’un sopar de germanor serà el dissabte 15 de maig de 2021 (pendent de confirmació).

SEGONA.- Les representacions tindran lloc els diumenges, en sessió de tarda, a les 18:30h, al teatre de l’Orfeó Calellenc, al carrer de l’Església nº 249.

TERCERA.- Les inscripcions hauran de fer-se mitjançant el formulari corresponent al web de Joventut Artística dins del termini que finalitzarà el 1 d’octubre del 2020.
Podeu accedir aquí. Formulari d’inscripció al Concurs de Teatre Amateur «Premi Ciutat de Calella».

CUARTA.- En realitzar la seva inscripció, cadascun del Grups proposarà, com a mínim, una obra en català, castellà o bilingüe i tindrà una durada mínima de 90 minuts.

L’esmentada obra haurà d’estar degudament autoritzada per la S.G.A.E; si no fos així, la responsabilitat serà exclusivament del Grup que hagi proposat l’obra no autoritzada.

CINQUENA.- La Comissió Organitzadora té fixat un màxim de 100 € per els Drets d’Autor. Les possibles diferències per sobre d’aquesta quantitat, aniran a càrrec dels Grups actuants. 

SISENA.- Una Comissió, nomenada a tal finalitat, procedirà a la selecció d’elencs i els comunicarà seguidament, el resultat de la selecció. Els Grups admesos al Concurs seran contactats a finals d’octubre de 2020 per acordar amb ells les dates de representació de les obres. Tots els Grups admesos al Concurs hauran de lliurar abans del dia 30 de novembre de 2020, una fiança o dipòsit de  100 € mitjançant transferència al compte de Joventut Artística Calella, quantitat que serà reintegrada el mateix dia de la seva representació.

Si per qualsevol causa, justificada o no, un grup es retira del concurs o bé no es presenta el dia de la seva actuació perd automàticament el dipòsit d’inscripció.

SETENA.- Les despeses de propaganda aniran a càrrec de l’Organització. Els decorats, vestuari, utillatges, objectes secundaris i aparells d’efectes especials, etc… aniran a càrrec dels Grups actuants.

Tindran accés a l’escenari aquelles persones que prèviament i per identificació ho indiquin els grups actuants. L’entrada a la sala d’espectacles es realitzarà previ pagament.

VUITENA.- El Jurat Qualificador estarà format per diverses persones que, a parer de la Comissió Organitzadora, tinguin un criteri solvent per tal d’emetre un veredicte just.

NOVENA.- El resultat del veredicte del Jurat serà inapel·lable. Per a poder optar als premis de Conjunt hauran d’intervenir a l’obra un mínim de quatre personatges. Qualsevol contingència no prevista en aquestes Bases serà resolta per la Comissió Organitzadora, sense dret a reclamació, així com aquelles alteracions que les circumstàncies aconsellin, de les quals s’informarà oportunament, amb tot detall.

DESENA.- En el present Concurs es concediran els Premis que es detallen a continuació:

Premis individuals: trofeus als tres primers classificats en cadascun dels apartats. El Jurat es reserva el dret de concedir els accèssits que cregui convenient:
-Al millor director
-A la millor actriu amb paper principal
-A la millor actriu amb paper secundari
-Al millor actor amb paper principal
-Al millor actor amb paper secundari

Premis de grup:
-Trofeu al millor muntatge escènic.
-Trofeu a les tres primeres companyies classificades.

Premi de participació: tots els Grups participants rebran 500€ per a participar.
-Trofeu especial atorgat per Votació Popular al Grup que obtingui millor puntuació del públic assistent.